Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 27 september 2021, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Granskning av beredskap för och hantering av en allmän spridning av covid-19 inom äldreomsorgen och verksamheten funktionshinder stöd och service
  6. Lokalbehov för Familjens hus i Hässleholm
  7. Tillbyggnad Sösdala simhall för verksamhet samt tillgänglighet
  8. Initiativärende om att revidera riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun
  9. Kommunfullmäktiges beslut om lokaleffektivisering 2019, §179
  10. Borgensavgifter 2022
  11. Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2020 jämte granskningsrapport
  12. Upphävande av kommunal författning om bidrag till studieförbunden i kommunen
  13. Ändring av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
  14. Motion om inventering och komplettering av hjärtstartare i kommunala lokaler
  15. Motion: Utvärdering av organisationsförändringar
  16. Motion om att göra skolans omklädningsrum till en tryggare plats
  17. Motion - "Gör Brännmästaren 7 till ungdomens Hus"
  18. Motion om LOV i ordinärt boende
  19. Motion om badhusorganisationen i Hässleholms kommun
  20. Motion om att anpassa hastighetsgränser
  21. Motion om gratis mensskydd i kommunens skolor
  22. Motion om att "Stoppa avvecklingen av Midgårds förskola"
  23. Motion ”Säg upp avtalet kring Sverigeförhandlingen”
  24. Motion om ”Vätgasstrategi”
  25. Motion om tätortsnära naturreservat

   

Protokoll

 1. Socialnämnden extra

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 16 september 2021

  Justeringsdatum: Fredagen den 17 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 17 september 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 11 oktober 2021

 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 15 september 2021

  Justeringsdatum: Torsdagen den 16 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 17 september 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 11 oktober 2021

 3. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 15 september 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 15 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 15 september 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 7 oktober 2021

 4. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 8 september 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 15 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 15 september 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 6 oktober 2021

 5. Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 13 september 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 14 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 14 september 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 5 oktober 2021

 6. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 1 september 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 13 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 13 september 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 5 oktober 2021

 7. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 9 september 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 13 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 13 september 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 4 oktober 2021

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 8. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 7 september 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 8 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 8 september 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 30 september 2021

 9. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 31 augusti 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 7 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 7 september 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 29 september 2021

 10. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 7 september 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 7 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 7 september 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 29 september 2021

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 11. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 30 augusti 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 6 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 7 september 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 29 september 2021

 12. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 25 augusti 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 1 september 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 1 september 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 22 september 2021

 13. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 31 augusti 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 31 augusti 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 31 augusti 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 22 september 2021

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 14. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 26 augusti 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 31 augusti 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 31 augusti 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 21 september 2021

 15. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 18 augusti 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 23 augusti 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 24 augusti 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 15 september 2021

 16. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 23 augusti 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 23 augusti 2021

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 23 augusti 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 13 september 2021

  Protokollet finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 17. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 23 juni 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 30 juni 2021

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 1 juli  2021

  Överklagas senast: Fredagen den 23 juli 2021

 18. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 15 juni 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 15 juni 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 15 juni 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 6 juli 2021

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 19. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 maj 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 31 maj 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 1 juni 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 24 juni 2021

 20. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 15 april 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 21 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 23 april 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 17 maj 2021

 21. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 18 februari 2021

  Justeringsdatum: Fredagen den 19 februari 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 19 Februari 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 15 mars 2021

 22. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 17 december 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 22 december 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 23 december 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 18 januari 2021

 23. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 29 oktober 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 3 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 30 november 2020

 24. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 24 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 24 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 15 oktober 2020

 25. Kultur- och fritidsförvaltningen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 26 augusti 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 september 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 28 september 2020

Övriga

tillkännagivande 

 1. Underrättelse om förnyad granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)

  Hässleholms kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 24 maj 2021 beslutat att anta förslag till detaljplan för Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), Hässleholm, Hässleholms kommun, beslut § 135.


  Området som planen avser ligger i centrala Hässleholm. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan. Planen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).


  Om du inte är nöjd med beslutet gällande antagandet av detaljplanen kan du överklaga det. Överklagandet, som ska ställas till mark- och miljödomstolen, ska vara skriftligt och skickas till Kommunstyrelsen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm.


  I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, skälen därtill och vilka ändringar som du önskar. För att ditt överklagande ska kunna tas upp till prövning måste din skrivelse ha kommit in till kommunstyrelsen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med besluten från kommunfullmäktiges sammanträde har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

   

  Mer information om detaljplanehandlingarna finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp.

 2. Underrättelse om granskning för detaljplan för Fornbacken 6

  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fornbacken 6 (Bostäder på sjukhusområdet).

   

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadshus samtidigt som befintliga kulturvärdefulla byggnader från 1950-talet skyddas för framtiden. Planförslaget möjliggör också centrumverksamhet inom området för att ta höjd för eventuella framtida utvecklingsbehov.

   

  Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan.


  Planförslaget finns tillgängligt från den 10 maj 2021 till och med den 24 maj 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.


  Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 24 maj 2021. Märk brevet/mejlet ” BN 2018-642” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Hässleholms kommun

  281 80 HÄSSLEHOLM


  Eller

  byggnadsnamnden@hassleholm.se


  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

 3. Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Stoby 24:1

  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Stoby 24:1 i Hässleholm. Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan.


  Planförslaget finns tillgängligt från den 23 april 2021 till och med den 7 maj 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.


  Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 7 maj 2021. Märk brevet/mejlet ” BN 2016-933” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Hässleholms kommun

  281 80 HÄSSLEHOLM


  Eller

  byggnadsnamnden@hassleholm.se


  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under graskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

 4. Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Vinslöv 5:1

  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vinslöv 5:1 m.fl. i Vinslöv. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.


  Planförslaget finns tillgängligt från den 19 april 2021 till och med den 10 maj 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.


  Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 10 maj 2021. Märk brevet/mejlet ”2017-1148” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  281 80 HÄSSLEHOLM

  Hässleholms kommun

   

  Eller

  byggnadsnamnden@hassleholm.se

   

  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

 5. Underrättelse om granskning för detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset)

  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset). Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan.

   

  Planförslaget finns tillgängligt från den 12 april 2021 till och med den 26 april 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.

   

  Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 26 april 2021. Märk brevet/mejlet ” BN 2018-643” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:

   

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Hässleholms kommun

  281 80 HÄSSLEHOLM

   

  Eller

  byggnadsnamnden@hassleholm.se

   

  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under graskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

 6. Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl (Kyrkskolan) 

  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl (Kyrkskolan) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde under våren 2021.

   

  Synpunkter som kommit in under samrådet 2018 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”. Synpunkter som kommit in under granskningen 2019 har sammanställts och besvarats i ”Granskningsutlåtande 1”. Synpunkter som kommit in under den förnyade granskningen 2020 har sammanställts i ”Granskningsutlåtande 2”. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp Länk till annan webbplats. ,under rubriken ”Inför antagande”, tillsammans med övriga antagandehandlingar.

   

  Redaktionella ändringar har gjorts mellan den förnyade granskningen och antagandet för att säkerställa detaljplanens intentioner. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ny utställning bedöms nödvändig.

   

  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Nina Jakobsson, nina.jakobsson@hassleholm.se,

  tel: 0451-26 89 10

 7. Underrättelse om granskning av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem), i Hässleholms stad och kommun, finns tillgängligt för granskning. Förslaget upprättades den 5 januari 2021. Planhandlingarna finns under granskningstiden tillgängliga på kommunens hemsida, www.hassleholm.se/dp samt i Stadshusets foajé på Nytorget 1, Hässleholm under perioden 8 februari 2021 – 1 mars 2021.


  Planområdet ligger i centrala Hässleholm cirka 500 meter sydost om järnvägsstationen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar, parkeringshus med mera) samt utveckling av befintliga grönområden. Förslaget till detaljplan överensstämmer med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.


  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.


  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 1 mars 2021.


  Synpunkterna skickas till:


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Hässleholms kommun

  281 80 Hässleholm


  eller via e-post till:

  byggnadsnamnden@hassleholm.se

 8. Underrättelse om förnyad granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan), Hässleholms kommun, finns tillgängligt för förnyad granskning mellan den 5 november och den 26 november 2020.

  Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.


  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast torsdagen den 26 november 2020. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.


  Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: byggnadsnamnden@hassleholm.se

 9. Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök

  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.


  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12

  0451-26 60 10


  E-post: overformyndaren@hassleholm.se


  Överförmyndare: John Bruun


  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.